(175) Πάσχα 2019 / Ostern 2019

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ.
† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΜΕ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ
EΛΕΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟ
Τιμιώτατοι ἀδελφοὶ καὶ ἀγαπημένα ἐν Κυρίῳ παιδιά,
Ἀφοῦ τρέξαμε μὲ νηστεία καὶ προσευχὴ τὸν ἀγώνα δρόμου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καὶ φθάσαμε στὸ σωτήριο πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, γινόμαστε σήμερα κοινωνοὶ τῆς χαρᾶς τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Του.
Τὸ βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει στὸν πυρήνα τῆς ταυτότητας τῶν Ὀρθοδόξων. Γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κατὰ τὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ τὴν πασχαλινὴ περίοδο, ἀλλὰ κάθε Κυριακὴ καὶ σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ὁλόφωτη πανήγυρις. Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ σὲ ὅλες τὶς πτυχές της, στὴ θεία λατρεία, στὴ βιοτὴ καὶ μαρτυρία μας στὸν κόσμο, ἔχει ἀναστάσιμη πνοή, δονεῖται ἀπὸ τὴ νίκη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ πάνω στὸν θάνατο καὶ ἀπὸ τὴν προσδοκία τῆς αἰώνιας Βασιλείας Του.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ ἀπὸ μόνος του νὰ διαχειρισθεῖ τὸν φόβο καὶ τὸ ἀναπόφευκτο τοῦ θανάτου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου βρίσκεται σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του καὶ ὄχι μόνο στὸ τέλος της. Ἡ αἴσθηση ὅτι ἡ ζωή του εἶναι «πορεία πρὸς τὸν θάνατο», χωρὶς ἐλπίδα διαφυγῆς, δὲν ὁδηγεῖ στὸν ἐξανθρωπισμὸ τῆς ζωῆς του καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς εὐθύνης καὶ τῆς μέριμνάς
του γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Μᾶλλον, ὁ ἄνθρωπος συρρικνώνεται, ἀποκόπτεται ἀπὸ τὰ οὐσιώδη τοῦ βίου, καταλήγει στὸν κυνισμό, τὸν μηδενισμὸ καὶ τὴν ἀπόγνωση, στὴν ἀπάτη τῆς δίχως ἐμπόδια αὐτοπραγμάτωσης καὶ στὸν ἄχαρο εὐδαιμονισμὸ τοῦ «φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν». Ἡ ἐπιστήμη, ἡ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ δράση, ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος καὶ ἡ εὐημερία δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν διέξοδο. Ὅ,τι εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου φέρνει τὸ στίγμα τοῦ θανάτου, δὲν σώζει, ἀφοῦ καὶ αὐτὸ ἔχει ἀνάγκη σωτηρίας. Ὁ πόθος τῆς αἰωνιότητας δὲν καλύπτεται μὲ ἐπίγεια ἀγαθά, δὲν ἱκανοποιεῖται μὲ τὴν παράταση τῆς ζωῆς μας καὶ μὲ ὑποσχέσεις ψεύτικων παραδείσων.
Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει στὸν σύγχρονο λογοκρατούμενο ἄνθρωπο τὴν Ἀλήθεια τοῦ σωτηριώδους Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, τὸ Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ βίωση καὶ τῆς δικῆς μας ἀναγέννησης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, πρόγευση καὶ βεβαιότητα τῆς ἐσχατολογικῆς πλήρωσης τῆς θείας Οἰκονομίας. Ὁ πιστὸς γνωρίζει ὅτι ἡ ὑπαρξιακὴ πληρότητα εἶναι δῶρο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, ἡ ζωή μας μεταμορφώνεται, μετατρέπεται σὲ πορεία πρὸς τὴν θέωση.
Οἱ χριστιανοί διακρίνονται, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ἀπὸ τοὺς «ὑπόλοιπους», ποὺ «δὲν ἔχουν ἐλπίδα» (πρβλ. Α’ Θεσσ. δ’, 13). Ἐλπίζουν στὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι, «ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασή μας», «ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζωντανός» (Ἀποκ. α’, 17 – 18).
Ἡ σωτήρια παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή μας καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένες στὴν χριστιανικὴ ὕπαρξη, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καὶ πραγματώνεται ὡς δημιουργικὴ καὶ μεταμορφωτικὴ δύναμη στὸν κόσμο. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο, ὅτι πρὶν ὁ νεωτερικὸς πολιτισμὸς κατανοήσει καὶ ἐγκαθιδρύσει τὸν ἄνθρωπο ὡς δημιουργὸ τῆς ἱστορίας, οἱ πιστοὶ κλήθησαν νὰ καταστοῦν «συνεργάτες στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ» (πρβλ. Α’
Κορ. γ’, 9). Ἀποτελεῖ πλήρη παρανόηση τῆς Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ φιλάνθρωπου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐσωστρεφής, ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἀδιάφορη γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὸν πολιτισμό.
Ἱερώτατοι ἀδελφοὶ καὶ παιδιὰ ἀγαπητά,
Τὸ Πάσχα δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ μεγαλύτερη ἑορτὴ καὶ πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀνάσταση εἶναι ὅλη ἡ πίστη, σύνολη ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἀνεξάντλητη πηγή, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλεῖ καὶ τρέφεται ἡ ἐσχατολογικὴ ὁρμὴ καὶ δύναμη τῆς ὀρθόδοξης βιοτῆς καὶ μαρτυρίας. Μὲ τὴν Ἀνάσταση καὶ ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση γνωρίζουμε οἱ πιστοὶ τὸν αἰώνιο προορισμό μας, ἀνακαλύπτουμε τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν κατεύθυνση τῆς
ἀποστολῆς μας στὸν κόσμο, βρίσκουμε τὸ νόημα καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς ἐλευθερίας μας. Αὐτὸς ποὺ κατέβηκε στὰ κατώτατα τῆς γῆς καὶ συνέτριψε τὶς πύλες τοῦ Ἅδη καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου, ἀναδύεται ἀπὸ τὸν τάφο ὡς ἐλευθερωτὴς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅλης τῆς κτίσης. Αὐτὸ τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀποδεχθεῖ ἐλεύθερα, ἐντασσόμενος στὴν «κοινότητα τῆς θεώσεως», τὴν Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἡ ἐλευθερία εἶναι θεμέλιο, ὁδὸς καὶ
προορισμός. Ἡ δωρισμένη ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἐλευθερία βιώνεται καὶ ἐκφράζεται ὡς «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15), ὡς γεγονὸς κοινωνίας καὶ ἀλληλεγγύης. «Ὁ Θεός, λοιπόν, ἀδελφοί μου, σᾶς κάλεσε γιὰ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι. Μόνο νὰ μὴ γίνει ἡ ἐλευθερία ἀφορμὴ γιὰ ἁμαρτωλὴ διαγωγή, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη νὰ ὑπηρετεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο» (Γαλ. ε’, 13). Στὴν Ἐκκλησία «ὑπάρχουμε μὲ τὸν τρόπο τῆς Ἀναστάσεως», ἀποβλέποντας στὴν «κοινὴ ἀνάσταση» στὴν ἀνέσπερη ἡμέρα τῆς Βασιλείας.
Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, δοξάζοντας μὲ καθαρὴ καρδιὰ τὸν Ἀναστάντα Κύριο ποὺ «ἀνέτειλε καὶ προσέφερε σὲ ὅλους τὴ ζωή», τὸν Θεὸ ποὺ εἶναι «μαζί μας» καὶ «γιὰ μᾶς», αὐτὸν ποὺ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ εἶναι μαζί μας μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ αἰώνα, καὶ ἀναβοώντας τὸν πασχαλινὸ πανευφρόσυνο χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέστη!», προσευχόμαστε στὸν δωρητὴ ὅλων τῶν ἀγαθῶν, τὸν Ποιητὴ καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου, νὰ φωτίζει τὴ ζωὴ ὅλων μας μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του, ποὺ σώζει τὰ πάντα, καὶ νὰ χαρίζει σὲ ὅλους χαρὰ ὁλοκληρωμένη καὶ ὅλα τὰ σωτήρια δῶρα, ὥστε νὰ ὑμνεῖται καὶ νὰ εὐλογεῖται τὸ πανάγιο καὶ ὑπερουράνιο ὄνομα Του.
Φανάρι, Ἅγιο Πάσχα 2019
† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος
ποὺ προσεύχεται ὁλόθερμα γιὰ ὅλους ἐσᾶς
στὸν Ἀναστάντα Χριστό.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Πασχαλινὸ Mήνυμα Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας
Eὐρώπης Aὐγουστίνου
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!
Σὲ λίγα λεπτὰ θ ̓ ἀντηχήσει ἐδῶ καὶ σ ̓ ὅλη τὴν οἰκουμένη τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ πιὸ χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ κόσμου! Γι ̓ αὐτὸ κι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καλεῖ πανηγυρικὰ καὶ λέει: «Πλούσιοι καὶ φτωχοὶ χορέψτε μαζί. … Ὅσοι νηστέψατε καὶ ὅσοι δὲν
νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα. Τὸ τραπέζι εἶναι γεμᾶτο, ἀπολαῦστε ὅλοι … κανεὶς νὰ μὴ φύγει πεινασμένος». Καὶ θὰ τολμοῦσα νὰ προσθέσω στὰ λόγια τοῦ ἁγίου μας: Πιστοὶ καὶ
ὀλιγόπιστοι, ὅσοι ἐμπιστεύεστε τὸν Θεὸ καὶ ὅσοι ἀμφιβάλλετε γι ̓ αὐτόν, ὅσοι ζῆτε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὅσοι παλεύετε μ ̓ Αὐτόν, ἐλᾶτε ὅλοι νὰ γευτεῖτε τὴν χαρά· ὁ Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὸν θάνατο!
Πολλοὶ Χριστιανοὶ ταλαιπωροῦνται, δυστυχῶς, ἀπὸ τὴν δυσπιστία τους, ἀκόμη καὶ γιὰ ζητήματα τῆς πίστεώς μας· ἴσως καὶ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
Προσπαθοῦν νὰ βροῦν κάποια βολικὴ ἐξήγηση ποὺ νὰ ταιριάζει στὴν ἀνθρώπινη λογική. Δὲν τοὺς ἀρκεῖ ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου· «ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀναστηθεῖ, ἡ πίστη μας εἶναι μάταιη, χωρὶς περιεχόμενο» (Α ́ Κορ.15,17). Κοπιάζουν νὰ βροῦν ἢ νὰ δημιουργήσουν ὅσες ψυχολογικὲς ἀπαντήσεις μποροῦν, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπαναπαυτοῦν σ ̓ ἕνα ἀνθρώπινο νοητικὸ κατασκεύασμα. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὅμως, δὲν εἶναι συμπέρασμα ἢ ὑπόθεση,
ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάγεται σὲ νοητικὰ σχήματα. Εἶναι πρωτίστως βίωμα, τὸ ὁποῖο προϋποθέτει ἑκούσια ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς δεσμεύσεις καὶ τοὺς περιορισμοὺς τῶν φθαρτῶν μας αἰσθήσεων.
«Ἂς καθαρίσουμε τὶς αἰσθήσεις μας καὶ θὰ δοῦμε τὸ ἀπρόσιτο φῶς τῆς ἀναστάσεως» , μᾶς βεβαιώνει ὁ ὑμνωδὸς τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας. Πορευθήκαμε τὴ Μ. Τεσσαρακοστή, ὅσο μπορέσαμε ὁ καθένας μας, μὲ τὴ νηστεία καὶ τὴν ἄσκηση, ὄχι μόνο ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριό μας· μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ συμπονάει κάποιος τὴ δοκιμασία τοῦ γονέα του καὶ θέλει νὰ συμμετέχει σ ̓ αὐτήν. Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων Τὸν ὑποδεχθήκαμε κράζοντας
«Εὐλογημένος αὐτὸς ποὺ ἔρχεται σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο! Δόξα στὸν ὕψιστο Θεό!»
(Μτθ.21,9)
Σταθήκαμε δίπλα Του στὴν προδοσία καὶ τὴ σύλληψη, στὴν καταδίκη καὶ στὰ Πάθη Του. Γευθήκαμε τὴν ἄπειρη μεγαλοθυμία Του καθώς, ὡς ἄκακον ἀρνίον καὶ νέος Ἀδάμ, ἔδειξε ὑπακοὴ μέχρι θανάτου στὸ θέλημα τοῦ Πατρὸς καὶ κατέβηκε στὸν Ἅδη, γιὰ νὰ σώσει τὸν πρῶτο Ἀδάμ, τὸν ἐξόριστο τοῦ Παραδείσου, μαζὶ μὲ ὅλο τὸ γένος του, δηλαδὴ μαζὶ μὲ ὅλους ἐμᾶς. Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὅπως πεθαίνουν ὅλοι ἐξαιτίας τῆς συγγένειας μὲ τὸν Ἀδάμ, ἔτσι, χάρη στὴ συγγένεια μὲ τὸν Χριστό, ὅλοι θὰ λάβουν ξανά ζωή» (Α ́ Κορ.15,22). Ἡ θνητή μας φύση καθαγιάζεται καὶ πλέον ὁ θάνατος ἀπὸ ἔσχατος ἐχθρὸς τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης γίνεται πέρασμα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, συνεχίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:«Θέλουμε νὰ ξέρετε, ἀδελφοί, τί θὰ γίνει μὲ αὐτοὺς ποὺ πέθαναν, γιὰ νὰ μὴ λυπᾶστε κι ἐσεῖς ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἐλπίζουν πουθενά. Γιατί, ἀφοῦ πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέθανε κι ἀναστήθηκε, ἔτσι κι ὁ Θεὸς αὐτοὺς ποὺ πέθαναν πιστεύοντας στὸν Ἰησοῦ θὰ τοὺς ἀναστήσει γιὰ νὰ ζήσουν μαζί του» (Α ́ Θεσ.4, 13-14).
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!
Εἶναι κρῖμα νὰ ἐπηρεαζόμαστε, ἔστω ἐπιφανειακά, ἀπὸ τοὺς ἀρνητὲς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καὶ τοὺς ἀποστάτες τῆς χάρης Του. Εἶναι κρῖμα νὰ γινόμαστε ψευδεπίγραφα προοδευτικοὶ καὶ ὀρθολογιστές, προσφέροντας ἔτσι ἄθελά μας ὑπηρεσίες στὸ ἀντιχριστιανικὸ πνεῦμα καὶ τὴν μηδενιστικὴ κακοδαιμονία τῆς ἐποχῆς μας, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ σχετικοποίηση τῶν πάντων. Ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ πίστη μας καὶ τὸ βίωμά μας εἶναι τόσο ἀπαραίτητα, ὅσο ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε κι ἂς γιορτάσουμε ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὰ πάθη μας. Ἐλᾶτε ν ̓ ἀνάψουμε καὶ φέτος τὶς πασχαλινές μας λαμπάδες ψέλνοντας:
Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν!
Ὅσο φυλάγουμε τὸ χάρισμα τῆς πίστεως, ὑπάρχει ἀκόμα ἐλπίδα! Χριστὸς ἀνέστη, ἀδελφοί!
Βόννη, Ἅγιο Πάσχα 2019
Ὁ Μητροπολίτης σας
† ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Osterbotschaft des Ökumenischen Patriarchen
+ Bartholomaios,
durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom,
und Ökumenischer Patriarch
allem Volk der Kirche Gnade, Friede und Erbarmen von Christus, dem in Herrlichkeit auferstandenen Erlöser.
Verehrte Brüder und geliebte Kinder im Herrn!
Nachdem wir in Fasten und Gebet die Rennbahn der heiligen Großen Fastenzeit durchlaufen haben und zum heilbringenden Leiden Christi, unseres Gottes, gelangt sind, nehmen wir heute teil an der Freude über Seine lichtstrahlende Auferstehung.
Die Erfahrung der Auferstehung gehört zum Kern der orthodoxen Identität. Denn wir feiern die Auferstehung des Herrn nicht nur am Osterfest und in der darauffolgenden österlichen Zeit, sondern an jedem Sonntag und in jeder Göttlichen Liturgie, die ja stets eine ganz von Licht erfüllte Feier ist.
Das christliche Leben ist in allen seinen Facetten, in unserer Anbetung, in unserer Lebensweise und in unserem Zeugnis in der Welt vom Hauch der Auferstehung durchdrungen und ist vom Sieg des auferstandenen Christus über den Tod und der Erwartung Seiner ewigen Herrschaft erfüllt.
Der Mensch vermag von sich aus nichts gegen den Schrecken und die Unabwendbarkeit des Todes, dem er für die Dauer seines ganzen Lebens und nicht nur an dessen Ende ausgesetzt ist. Die Empfindung, dass das Leben „zum Tode führt“, ohne Hoffnung auf ein Entrinnen, macht seinen Lebenswandel nicht menschlicher und führt nicht zu einer verstärkten Verantwortung seiner Sorge für die Gegenwart und die Zukunft. Eher zieht
sich der Mensch auf sich selbst zurück, schließt sich von den wesentlichen Dingen des Lebens aus und endet im Zynismus, im Nihilismus und in der Verzweiflung, in der Illusion der uneingeschränkten Selbstverwirklichung und in einem gnadenlosen Streben nach Glück, das durch den Satz beschrieben werden kann: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot.“ Die Wissenschaft, das gesellschaftliche und politische Handeln,
der wirtschaftliche Fortschritt und der Wohlstand können keinen Ausweg bieten. Was immer der Mensch hervorbringt, trägt das Stigma des Todes. Es kann nicht retten, weil es auch selbst der Rettung bedarf. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit kann nicht durch irdische Güter gestillt, nicht durch die Verlängerung unseres Lebens oder mit Versprechungen
trügerischer Paradiese befriedigt werden.
Die orthodoxe Kirche bietet dem heutigen, von der innerweltlichen Rationalität beherrschten Menschen die Wahrheit des erlösenden Evangeliums der Auferstehung. Für uns orthodoxe Christen ist Ostern nicht einfach nur die Erinnerung an die Auferstehung des Herrn, sondern die Realisierung unserer eigenen Wiedergeburt in Christus, dem Auferstandenen, Vorgeschmack und Gewissheit der eschatologischenErfüllung des göttlichen Heilshandelns. Der Gläubige weiß, dass die Fülledes Lebens ein Geschenk, eine Gabe der Gnade Gottes ist. In Christus wirdunser Leben gewandelt und zu einem Weg zur Theosis, der Vergöttlichungalso. Die Christen unterscheiden sich – nach einem Wort des hl. ApostelsPaulus – von den „übrigen“, die „keine Hoffnung haben“ (vgl. 1 Thess.4,13). Sie hoffen auf Christus, der „unser Leben und unsere Auferstehung“,„der Erste und der Letzte und der Lebendige“ (Offb 1,17-18) ist. Die rettende Gegenwart Christi in unserem Leben und die Hoffnung aufdas Reich Gottes sind im christlichen Leben untrennbar miteinander
verbunden, das als schöpferische und verwandelnde Kraft in der Welt wirkt und verwirklicht wird. Es ist überhaupt nicht zufällig, dass die Gläubigen, noch bevor die moderne Zivilisation den Menschen als Schöpfer der Geschichte entworfen und eingesetzt hat, berufen wurden, „Gottes Mitarbeiter“ (vgl. 1 Kor 3,9) zu sein. Es ist eine totale Verkennung des orthodoxen Selbstbewusstseins und des sozialen und caritativen Wirkens
der Kirche, wenn behauptet wird, die Orthodoxie sei introvertiert, weltverloren und gleichgültig gegenüber Geschichte und Kultur.
Hochwürdige Brüder und geliebte Kinder,
Ostern ist nicht nur das größte Fest, die größte Feier der Orthodoxen. Die Auferstehung ist der ganze Glaube, das gesamte kirchliche Leben, die umfassende Kultur der Orthodoxie, die unerschöpfliche Quelle, aus der die eschatologische Kraft des orthodoxen Lebens und Zeugnisses schöpft und genährt wird. In der Auferstehung und ausgehend von der Auferstehung erkennen wir Gläubige unsere ewige Bestimmung, entdecken wir den
Inhalt und die Richtung unserer Sendung in der Welt, finden wir die Bedeutung und die Wahrheit unserer Freiheit. Der, der in die tiefste Tiefe der Erde hinabgestiegen ist und die Tore des Hades und die Macht des Todes zermalmt hat, geht als Befreier des Menschen und der ganzen Schöpfung aus dem Grab hervor. Dieses Geschenk der Freiheit frei zu
empfangen, sich der „Gemeinschaft der Vergöttlichung“, der Kirche, deren Fundament, deren Weg und deren Bestimmung die Freiheit ist, einzufügen, ist jeder Mensch berufen. Diese uns von Christus gewährte Freiheit wird erfahren und gelebt als eine „Bezeugung der Wahrheit in Liebe“ (vgl. Eph.4,15), als ein Ereignis der Gemeinschaft und der Solidarität. „Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht
zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe“ (Gal 5,13). In der Kirche „leben wir nach Art der Auferstehung“, im Hinblick auf die „gemeinsame Auferstehung“ am abendlosen Tag des Reiches Gottes.
Mit diesen Überlegungen preisen wir reinen Herzens den auferstandenen Herrn, „der uns allen das Leben aufgehen lässt, den Gott „mit uns“ und „für uns“, der uns verheißen hat, bis zum Ende der Zeiten mit uns zu sein, und rufen den österlichen Freudengruß „Christus ist auferstanden!“. Wir bitten den Geber aller Gaben, den Schöpfer und Erlöser der Welt, er möge unser aller Leben mit dem Licht Seiner allen das Heil bringenden Auferstehung durchdringen und allen die vollkommene Freude und alle heilsamen Gaben schenken, auf dass Sein allheiliger und überhimmlischer Name besungen und gepriesen werde.
Phanar, Ostern 2019
+ Bartholomaios von Konstantinopel
Euer aller inständiger Fürbitter bei Christus, dem Auferstandenen
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Osterbotschaft des Metropoliten Augoustinos von Deutschland
Liebe orthodoxe Christen in Deutschland!
In nur wenigen Minuten wird hier und überall der Osterruf „Christus ist auferstanden“ erklingen, die schönste Nachricht in dieser Welt! Darum ruft der hl. Johannes Chrysostomus feierlich aus: „Reiche und Arme, tanzt miteinander … Die ihr gefastet
habt und die ihr nicht gefastet habt, freut euch heute! Der Tisch ist bereitet, genießet alle! Keiner gehe hungrig von dannen!“ Und ich wage es, diesen Worten des Heiligen noch
hinzuzufügen: Gläubige und Kleingläubige, die ihr Gott vertraut und die ihr an ihm zweifelt, die ihr mit Gott lebt und die ihr mit ihm ringt, kommt alle und kostet die Freude. Christus hat uns vom Tod befreit!
Leider quält viele Christen ihr Misstrauen – auch in Fragen, die unseren Glauben betreffen, vielleicht sogar auch die Auferstehung unseres Herrn. Sie suchen nach einer bequemen Erklärung, die mit der menschlichen Logik übereinstimmt. Das Wort des Apostels – „Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, so ist unser Glaube nichtig …“(1 Kor.15,17)
genügt ihnen nicht. Sie suchen nach psychologischen Antworten und begnügen sich mit einer rationalen, ausgedachten Vorstellung.
Doch die Auferstehung Christi ist kein Resultat, keine Hypothese, nicht die Konsequenz einer rationalen Prämisse. Sie ist in allerster Linie ein Ereignis, eine Erfahrung, deren
Wahrnehmung einen freiwilligen Verzicht auf die Zwänge und Beschränkungen unserer vergänglichen Sinne voraussetzt. „Lasst uns die Sinne läutern, und wir werden das unzugängliche Licht der Auferstehung schauen“ – sagt uns der Dichter der Hymnen unseres Ostergottesdienstes. In der Fastenzeit sind wir, ein jeder nach seinen Möglichkeiten, den Weg des Fastens und der Enthaltsamkeit gegangen, nicht nur weil es Tradition unserer Kirche ist, sondern vor allem aus Liebe zu unserem Herrn – auf dieselbe Weise, wie man mit den Prüfungen seines Vaters mitleidet und Anteil nimmt. Am Lazarussamstag und am Palmsonntag haben wir Christus empfangen mit dem Ruf:
„Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!“ (Mt 21,9) Wir waren bei Seinem Verrat und Seiner Verhaftung, bei Seiner Verurteilung und Seinem Leiden dabei.
Wir haben Seine unermessliche Langmut gekostet. Wir haben das arglose Lamm, den neuen Adam gesehen, der bis in den Tod dem Willen des Vaters gehorsam war und in die Unterwelt hinabgestiegen ist, um den ersten Adam, der aus dem Paradies verbannt ward, zu erlösen – und nicht nur ihn allein, sondern mit ihm auch all seine Nachkommenschaft, d. h. einen jeden von uns.
Der Apostel Paulus schreibt. „Denn wie in Adam alle sterben (auf Grund ihrer  Verwandtschaft mit ihm), so auch werden in Christus (wegen der Verwandtschaft mit Ihm) alle das Leben erlangen.“ (1 Kor 15,22) Unsere sterbliche Natur wird geheiligt, so dass von jetzt an der letzte Feind, der Tod, in einen Übergang zur Liebe Gottes verwandelt ist. Darum fährt der Apostel Paulus fort: „Wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen.“ (1 Thess 4,13-14)
Liebe orthodoxe Christen in Deutschland,
Es ist schade, dass wir uns, und sei es auch nur oberflächlich, von den Leugnern der Auferstehung Christi und von denen, die Seine Gnade verraten haben, beeinflussen lassen. Es ist schade, dass wir unter der falschen Flagge des Fortschritts und des Rationalismus segeln und so unfreiwillig dem antichristlichen Zeitgeist und dem nihilistischen Elend unserer Zeit, in der alles relativiert wird, zu Diensten sind. Lasst uns begreifen, dass
unser Glaube und unsere Glaubenserfahrung ebenso wichtig sind wie die Luft, die wir atmen, und lasst uns feiern – befreit von unseren bösen Leidenschaften. Lasst uns auch in diesem Jahr unser Osterlicht entzünden und singen: „Vor Deinem Kreuz, o Gebieter, fallen wir nieder, und Deine heilige Auferstehung verherrlichen wir!“
Solange wir die Gnade des Glaubens bewahren, gibt es noch Hoffnung!
Brüder und Schwestern: Christus ist auferstanden!
Bonn, Ostern 2019